Please upgrade your browser

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

  ผู้ให้บริการเพิ่มเติมความเป็นส่วนตัวให้กับท่านผู้ใช้บริการอย่างมาก ดังนั้น เราจึงได้ร่างนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหาก ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปและที่เฉพาะเจาะจงและเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งจัดทำโดยผู้ให้บริการ ท่านจะยอมรับว่าผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะเก็บรวบรวมและดำเนินกระบวนการอันเกี่ยวกับ “ข้อมูลส่วนตัว”, “ข้อมูลทางการเงิน” หรือ “ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์และในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ” ("ข้อมูล") ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการ ในการใช้บริการของผู้ให้บริการนั้น ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้, นโยบายซึ่งมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์ และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปและที่เฉพาะเจาะจง หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของเรา นอกจากนี้ จะมีการประยุกต์ใช้นโยบายคุ้มครองทางด้านลิขสิทธิ์และนโยบายความเป็นส่วนตัวกับโปรแกรมประยุกต์ชุดใหม่ทั้งหมด ยกเว้นกรณีที่มีการระบุเป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปและที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งช่วยขยาย หรือปรับปรุงบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ้น ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านค้นหาข้อมูลจากหน้าเว็บเพจเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ อนึ่ง เว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ของเทคโนโลยีที่เป็นกุญแจไขไปสู่การเข้าถึงข้อมูลทั่วโลกโดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ใช้จะอยู่ที่ใด ("เว็บไซต์") เป็นทรัพย์สินของ และบริหารจัดการโดย ผู้ให้บริการ ("เรา" or "ของเรา")

 • การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัว

  เราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง, ขยาย หรือจำกัดนโยบายซึ่งมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์, นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปและที่เฉพาะเจาะจงนี้ เมื่อไรก็ได้ เราขอแนะนำให้ท่านค้นหาข้อมูลจากเว็บเพจเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ ด้วยเงื่อนไขว่าสิ่งที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีการรวมอยู่ในเว็บเพจเหล่านี้ นอกจากนี้ เราจะถือว่าท่านตกลงที่จะใช้บริการที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของเรา ในการที่ท่านใช้บริการของเรา และส่วนบริการที่อาจจะมีการขยายตัวและได้รับการปรับปรุงในอนาคต อย่างต่อเนื่อง

 • ข้อมูลที่เราจัดเก็บ

  เราจัดเก็บและดำเนินกระบวนการอันเกี่ยวกับ “ข้อมูลส่วนตัว” (อันเป็นรายละเอียดที่อาจจะใช้ติดต่อท่าน เช่น ชื่อเต็มของท่าน, ที่อยู่ (ทางไปรษณีย์), หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ตามบัญชีอีเมล์ ของท่าน และ MSISDN ('หมายเลขเครือข่ายบริการอันผสมผสานกันของสถานีเคลื่อนที่ของหมายเลขเครือข่ายดิจิตอล”) และ/หรือ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อความสั้น (SMS) ที่ท่านได้รับจาก หรือถูกส่งโดย ผู้ให้บริการ, “รายละเอียดทางการเงิน” (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต, ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของท่าน หรือรหัสผ่านของท่าน) หรือ “รายละเอียดทางด้านประชากรศาสตร์และที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ” (ข้อมูลซึ่งท่านเป็นผู้จัดหา หรือในส่วนที่เราเก็บรวบรวมไว้ นั่นคือส่วนที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลที่มีลักษณะทางการเงิน แต่เป็นข้อมูลที่ทำให้การให้บริการของเราดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมและจำเป็นสำหรับการชำระเงินในส่วนที่เกี่ยวกับบริการของเรา เช่น ลักษณะของบริการ, การผลิตและชนิดของโทรศัพท์มือถือของท่าน, วันที่เริ่มใช้บริการ, การสิ้นสุดการใช้บริการและระยะเวลาที่ท่านใช้บริการของเรา, ชนิดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บไซต์, รูปแบบการสืบค้นข้อมูลเว็บไซต์ และไอพีแอดเดรส ซึ่งเป็นหมายเลขอ้างอิงในการติดต่อสื่อสาร ของท่าน), ซึ่งเชื่อมโยงกับบริการของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการส่งต่อข้อมูลส่วนตัว, รายละเอียดข้อมูลทางการเงิน ของท่าน และ/หรือ ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ("รายละเอียดต่าง ๆ") ไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่าน และ/หรือ ผู้ให้บริการเกตเวย์ของท่าน ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต่างกัน ทั้งนี้เพื่อที่จะรับประกันจำนวนเงินตามมูลหนี้ที่มีการชำระ ข้อมูลในลักษณะดังกล่าว ซึ่งมีการเก็บรวบรวมโดยผู้ให้บริการ อาจจะมีการเก็บรวบรวมไว้ และประมวลผล ในประเทศซึ่งมีสำนักงานของผู้ให้บริการ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการในกลุ่มเดียวกัน ตั้งอยู่ ทั้งนี้ ในการใช้บริการนั้น ท่านตกลงที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนรายละเอียดของท่านในระหว่างประเทศได้

 • วิธีการที่เราใช้เกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดของท่าน

  ผู้ให้บริการจะให้บริการทางด้านต่าง ๆ แก่ท่านอย่างกว้างขวาง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ และความบันเทิงเคลื่อนที่ผ่านโทรศัพท์มือถือ และเนื้อหาของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยเราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อให้บริการของเราต่อท่าน รวมทั้งเพื่อส่วนการบริการลูกค้าของเรา นอกจากนี้ เราจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัวของท่าน เพื่อการตอบคำถามของท่าน, การดำเนินการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของท่าน และเพื่อใช้สำหรับการส่งข้อเสนอทางด้านบริการต่าง ๆ ของเรา, การปรับปรุงบริการของเรา และการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับบริการของเรา ต่อท่าน โดยการส่งข้อมูล SMS และผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยเรามีสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของท่านได้ ยกเว้นกรณีที่ท่านแจ้งต่อเราอย่างชัดแจ้งว่าไม่ให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อการติดต่อท่าน เกี่ยวกับบริการ, สินค้า, แง่มุมการให้บริการต่าง ๆ ของเรา ซึ่งเราเชื่อว่าท่านอาจจะสนใจ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราว นอกจากนี้ เรายังอาจจะใช้ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของท่านเพื่อที่จะติดต่อท่าน เกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเรา หรือการที่เรามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายของเรา, นโยบายซึ่งมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์, ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปและที่เฉพาะเจาะจง, หรือเงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเราและการใช้บริการเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจจะใช้ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของท่าน ในการปรับปรุงเนื้อหาและการพัฒนาการออกแบบเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเรา หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ภายในองค์กรของเรา ในที่สุดแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่าน กับหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่น ๆ ของเรา ซึ่งต้องการที่จะติดต่อท่าน เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของพวกเขา และพวกเขาเหล่านี้เป็นผู้ที่อาจจะนำเสนอโอกาสต่อท่าน ในการให้ท่านได้ครอบครองผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เหล่านี้ นอกจากนี้ บางประเทศอาจจะไม่อนุญาตให้เราส่งข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาของเราไปยังท่าน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านอย่างแน่ชัดก่อน ดังนั้น อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะไม่มีการใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นกับท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะ “ยกเลิก” การอนุญาตให้เราแบ่งปันรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของท่านกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า เราจะขอให้ท่านแจ้งทางเราเกี่ยวกับการยกเลิกนี้ ในช่วงที่ท่านให้ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของท่านกับเรา ทั้งนี้ หากท่านเปลี่ยนใจในภายหลัง ท่านสามารถที่จะส่งอีเมล์ไปยังที่อยู่ที่มีการอ้างอิงอยู่ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเรา หรือโดยช่องทางบริการที่ท่านได้แจ้งไว้ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลขสำหรับบริการลูกค้าของเราได้ ซึ่งมีอยู่ในส่วนข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง หลังจากนั้น เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สามอีกต่อไป อนึ่ง เราขอชี้แจงว่า การร้องขอของท่านในการให้เราเอาข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของท่านออก หรือการร้องขอของท่านให้มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะยังไม่มีผลในทันที โดยเราใช้ข้อมูลส่วนตัวในรูปแบบนิรนามสำหรับการใช้ภายในองค์กรของเราเท่านั้น และเพื่อที่จะช่วยให้เราได้นำเสนอบริการต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเรา เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลนิรนามเหล่านี้ในลักษณะเฉพาะเจาะจง และเพื่อปรับบริการที่มีการนำเสนอของเราให้เข้ากับความต้องการของท่าน และเพื่อส่งข้อความเกี่ยวกับโฆษณาที่ตรงตามความต้องการของท่าน โดยข้อความโฆษณาดังกล่าวจะอ้างอิงจาก “คำสำคัญที่ใช้ในการค้นหา” ของท่าน เรายังอาจจะรวมรายละเอียดต่าง ๆ ที่เราได้เก็บรวบรวมไว้จากบุคคลที่สาม หรือข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป เข้ากับข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของท่าน ทั้งนี้ เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการต่าง ๆ ของเรา หรือเพื่อการใช้บริการต่าง ๆ ของเราในแง่มุมอื่น ๆ นั้น เราจะรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน และอัตลักษณ์ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่าน ทั้งนี้ ในการใช้บริการต่าง ๆ ของเรา ท่านตกลงที่จะอนุญาตให้เราให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา และหุ้นส่วนบุคคลที่สาม ซึ่งสิ่งนี้จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามการทำธุรกรรมของท่าน โดยบุคคลที่สามเหล่านี้ อาจจะประกอบด้วยผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และหรือผู้ให้บริการเกตเวย์ ซึ่งทางผู้ให้บริการใช้อยู่ ทั้งนี้ เพื่อที่จะดำเนินการตามการทำธุรกรรมของท่าน นอกจากนี้ เรายังอาจจะใช้บุคคลที่สาม ที่ได้รับการว่าจ้างจากเรา ในการช่วยเราให้บริการต่าง ๆ ต่อท่าน เช่น การให้อำนาจบุคคลที่สามในการดำเนินการตามการทำธุรกรรมของท่าน และเราอาจจะแบ่งปันรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีการจำกัด ทั้งนี้ หากมีการขายกิจการบริษัทของเรา หรือรวมกิจการบริษัทของเราเข้ากับธุรกิจอื่น หรือบริษัทถูกประกาศว่าอยู่ในภาวะล้มละลายนั้น ข้อมูลรายละเอียดของท่านที่มีการเก็บเรียงไว้บางส่วน หรือทั้งหมด จะมีการส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม ในที่สุดแล้ว เราอาจจะส่งข้อมูลรายละเอียดของท่านไปยังบุคคลอื่น ๆ หากเราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองเพื่อความปลอดภัยของผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการคนอื่น ๆ

 • คุกกี้

  เราอาจจะมีการใช้ประโยชน์จาก “คุกกี้” ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเรา เพื่อที่จะปรับปรุงประสบการณ์ของท่านในการใช้บริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเรา ทั้งนี้ คุกกี้คือข้อมูลการใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งเราส่งผ่านไปยังฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยเว็บบราวเซอร์ของเรา เพื่อให้ระบบของเราจดจำบราวเซอร์ของท่าน และเพื่อจัดจุดเด่นในบางลักษณะให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ทั้งนี้ คุกกี้ โดยตัวของมันเองนั้น ไม่สามารถที่จะบอกเราเกี่ยวกับที่อยู่บัญชีอีเมล์ของท่าน หรือข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของท่าน แต่อย่างใด ยกเว้นท่านจะให้รายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้กับเรา ยกตัวอย่างเช่น โดยการที่ท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเรา อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณตัดสินใจเป็นลูกค้ารายหนึ่งของเรา และให้ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวกับทางเราแล้ว ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะได้รับการเชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีการจัดเก็บไว้ในคุกกี้ ดังนั้น เราจะใช้คุกกี้เพื่อที่จะสนับสนุนการที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเรา และเพื่อการปรับปรุงเนื้อหาและบริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจจะใช้คุกกี้เพื่อให้บริการท่านเป็นการส่วนตัว ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเรา ( ตัวอย่างเช่น เพื่อการจดจำท่านเมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเราอีกครั้ง) ทั้งนี้ ท่านอาจจะเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งอาจจะส่งผลให้เว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ได้รับการปฏิเสธจากบราวเซอร์ที่มีการเปลี่ยนค่าคุกกี้ของท่าน ดังนั้น ท่านจึงควรที่จะปรึกษาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากส่วน "การให้ความช่วยเหลือ" ของบราวเซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม เราขอชี้แจงว่า เว็บเพจบางเพจในเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเรา จะสามารถเข้าใช้งานได้ด้วยความช่วยเหลือจากคุกกี้ หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ และท่านควรที่จะตระหนักว่า การปิดกั้นคุกกี้ หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ ไม่ให้เข้าถึงข้อมูลของท่าน อาจจะทำให้ท่านไม่สามารถที่จะเข้าถึงเนื้อหา หรือบริการบางอย่างได้

 • ผู้ใช้บริการต้องมีอย่างต่ำอายุ 18 ปีหรือมากกว่า

  ทั้งบริการหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ไม่ได้ออกแบบเพื่อให้เด็ก ๆ ใช้ อย่างไรก็ตาม อาจจะมีบางกรณีที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของผู้ใช้บริการหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งยังมีอายุไม่ถึงระดับอายุที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง เหล่านี้ โดยไม่ได้ตั้งใจ โดยจะมีการลบรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้หากมีการตรวจพบ

 • การเชื่อมโยง

  เว็บไซต์ต่าง ๆ ของเราอาจจะมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โดยผู้ให้บริการไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซต์ต่าง ๆ เหล่านี้ และไม่ต้องรับผิดชอบ หรือไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ต่อสภาพการพร้อมใช้ประโยชน์ หรือเนื้อหา, การโฆษณา, ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดเก็บอยู่ในเว็บไซต์ต่าง ๆ เหล่านี้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ ไม่ตกอยู่ในสภาวะที่ต้องรับผิดชอบ หรือรับผิดชอบตามกฎหมาย ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม สำหรับความเสียหาย หรือการสูญหายใด ๆ อันเนื่องมาจาก หรือเป็นเหตุจากการใช้งานของเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยผู้ใช้บริการเว็บไซต์ท่านอื่นที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น การที่ท่านเข้าใช้บริการ และการใช้บริการเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงกันนั้น ท่านจะต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดเอาเอง

 • ความปลอดภัย

  การปกป้องคุ้มครองข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของท่าน ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากของเรา เราใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมในการปกป้องคุ้มครองเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน แต่น่าเสียดายว่า ไม่สามารถรับประกันได้เต็มที่ 100 เปอร์เซ็นต์ว่า ข้อมูลที่ส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และเครือข่ายการสื่อสารเคลื่อนที่ผ่านโทรศัพท์มือถือ จะมีความปลอดภัยจากการรั่วไหลอย่างเต็มที่ ผลที่เกิดจากสิ่งนี้คือ แม้ว่าเราจะใช้ทุกวิถีทางเท่าที่เราจะสามารถทำได้ ในการปกป้องข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของท่าน แต่เราก็ยังไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่า ข้อมูลที่ท่านส่งผ่านเรามีความปลอดภัยจากการรั่วไหลอย่างเต็มที่

 • การเข้าถึงข้อมูลของท่าน

  ผู้ให้บริการจะนำเสนอโอกาสในการปรับปรุงแก้ไข หรือเคลื่อนย้ายหรือลบ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่ได้จัดไว้ให้กับทางเรา หรือเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยการส่งอีเมล์ไปยังที่อยู่ในบัญชีตามที่ระบุในส่วนข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นการอธิบายว่า ท่านต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของท่าน หรือต้องการที่จะลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบฐานข้อมูลของเรา หรือไม่ หรือท่านต้องการที่จะยกเลิกบริการรับข้อความจากทางเรา หรือจากบุคคลที่สาม หรือไม่ ทั้งนี้ ท่านยังสามารถติดต่อเราผ่านโทรศัพท์สำหรับส่วนบริการลูกค้าในส่วนข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงของเว็บไซต์ของเรา การลบข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว หรือการยกเลิกการใช้บริการรับข้อความจากผู้ให้บริการ หรือจากบุคคลที่สาม จะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวถูกลบออกจากฐานข้อมูลของเรา ด้วยเป้าหมายในการยุติการสื่อสารกับทางเรา และบุคคลที่สาม ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การลบข้อมูลดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบข้อมูลซึ่งได้มีการเก็บรวบรวมไว้แล้วก่อนหน้านี้ และที่อาจจะมีการแบ่งปันให้บุคคลที่สาม ดังที่มีการระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อบุคคลที่สามเหล่านี้โดยตรง เพื่อให้พวกเขาลบข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งพวกเขาอาจจะใช้ติดต่อท่าน

 • การติดต่อ

  ท่านสามารถที่จะติดต่อเรา เพื่อถามคำถาม และ/หรือ การแสดงความคิดเห็นใด ๆ ของท่าน เกี่ยวกับนดยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้