Please upgrade your browser

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. สิ่งที่นำเสนอ หรือข้อความที่มีการระบุไว้ในโฆษณา หรือที่เว็บไซต์ www.lalamobi.com ("เว็บไซต์") ไม่มีข้อผูกพันว่าผู้ที่คลิกเข้าไปดูเว็บไซต์นี้จะต้องใช้บริการของเรา ยกเว้นว่าได้มีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน

 2. ก่อนที่จะมีการเริ่มสมัครใช้บริการนั้น ผู้สมัครจะได้รับข้อความที่แสดงถึงคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับบริการที่ได้สมัคร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละข้อความที่รับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หลังจากนั้น สำหรับข้อความทุกข้อความที่ได้รับ หรือที่ถูกส่งออกไปนั้น อาจจะมีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของข้อความ และ/หรือ ชนิดของโฆษณาที่ใช้บริการ ทั้งนี้ ข้อความทั้งหมดที่มีการส่งและได้รับ อาจจะมีค่าใช้จ่ายมาตรฐานอันเกิดจากการส่งข้อความ ซึ่งมีการกำหนดโดยผู้ให้บริการ ทั้งนี้ อัตราค่าบริการ และวิธีการคิดค่าใช้จ่ายรวม จากการใช้บริการในแต่ละประเทศ ท่านดูได้ภายใต้หัวข้อ “คำถามที่พบบ่อย” โดยผู้สมัครใช้บริการจะเสียค่าใช้จ่ายสำหรับข้อความทุกข้อความที่ได้รับ และในบางครั้ง อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับข้อความทุกข้อความที่มีการส่ง นอกจากนี้ อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่จ่ายครั้งแรกเพียงครั้งเดียวด้วย

 3. สำหรับเว็บไซต์นี้นั้น ท่านสมาชิกผู้สมัครใช้บริการจะพบรายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับรายการที่มีการนำเสนอให้สมัครเป็นสมาชิกเพื่อการใช้บริการ สำหรับในกรณีการสมัครใช้บริการตามปกตินั้น ทางผู้ให้บริการจะมีการหักบัญชีค่าใช้จ่ายจากบัญชีของท่านผู้ใช้บริการ ส่วนในกรณีของการใช้บริการแบบที่มีการเสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนที่จะมีการใช้บริการ หรือพรีเพดนั้น จะมีการหักค่าใช้จ่ายจากยอดเงินคงเหลือทางด้านเครดิตของท่านสมาชิกผู้สมัคร ดังนั้น สมาชิกผู้สมัครจะให้อำนาจของเขา หรือเธอ อย่างชัดแจ้ง ต่อผู้ให้บริการ ในการเรียกเก็บเงินดังกล่าว และจะต้องมีพันธะผูกพันในการชำระเงินเต็มจำนวน สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการสมัครใช้บริการจาก Lalamobi ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะจัดให้มีการชำระค่าใช้จ่ายโดยแนวทางอื่น ด้วยความเห็นชอบร่วมกันของทั้งฝ่ายผู้สมัครและผู้ให้บริการ (ตัวอย่างเช่น การชำระโดยบัตรเครดิต)

 4. Lalamobi มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงต้นทุนค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือทั้งหมด ได้ตลอดเวลา หลังจากมีการออกประกาศล่วงหน้าในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ขณะที่ผู้สมัครสมาชิกเดิมจะได้รับทราบการประกาศดังกล่าวผ่านทาง SMS เป็นเวลาสองสัปดาห์ล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาค่าให้บริการ ทั้งนี้ การเรียกชำระค่าบริการดูเหมือนยอมรับได้ หากสมาชิกผู้สมัครยังคงใช้บริการกับทางผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง หรือทำการสมัครใช้บริการของ Lalamobi หลังจากวันที่มีการเริ่มใช้ราคาค่าบริการที่มีการเปลี่ยนแกลง

 5. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  ทันทีที่ท่านผู้ใช้บริการมีการส่งคำสำคัญที่มีการกำหนดไว้แล้วไปในรูปแบบโค้ดสั้นเฉพาะ ท่านจะได้รับข้อความยืนยันในขณะที่ได้รับทราบว่าการลงทะเบียนเพื่อการใช้บริการประสบผลสำเร็จ จากนั้น ผู้สมัครใช้บริการจะได้รับปุ่มเพื่อให้คลิกที่ wap ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นกุญแจไขไปสู่การเข้าถึงข้อมูลทั่วโลก พร้อม url เพื่อเข้าเยี่ยมชมรายการเนื้อหา โดยผู้สมัครใช้บริการจะได้รับข้อความรายสัปดาห์สูงสุดเป็นเวลา 7 สัปดาห์ พร้อม url ทั้งนี้ ขึ้นกับผู้ให้บริการ

 6. นี่เป็นการสมัครใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สมัครใช้บริการจะยังคงเป็นผู้สมัครที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าเขา/ เธอ จะยกเลิกการใช้บริการ

 7. ผู้สมัครใช้บริการจำเป็นที่จะต้องมีอายุอย่างต่ำ 18 ปี หากท่านไม่ใช่ผู้ที่รับผิดชอบในการชำระค่าโทรศัพท์มือถือ หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว กรุณาขออนุญาตจากผู้ชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือ, บิดามารดา, ผู้ปกครอง, และนายจ้าง ก่อนที่จะสมัครใช้บริการ และ/หรือ เข้าร่วมในการใช้บริการ ทั้งนี้ ในการสมัครใช้บริการ และ/หรือ เข้าร่วมใช้บริการนั้น Lalamobi สันนิษฐานว่า ผู้สมัครใช้บริการได้รับอนุญาต, เห็นชอบ หรืออนุมัติ ที่จำเป็น จากผู้ชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือ, ผู้ปกครอง หรือบิดามารดาแล้ว

 8. ผู้สมัครใช้บริการสามารถที่จะยกเลิกการสมัครใช้บริการโดยการส่งข้อความ-ยุติการใช้บริการในรูปแบบโค้ดสั้น สำหรับรายละเอียดที่แน่นอนนั้น กรุณาตรวจสอบหน้าคำถามที่พบบ่อยในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ อีกวิธีหนึ่งในการยกเลิกการสมัครใช้บริการ คือการติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา โดยทางโทรศัพท์ หรือทางบัญชีอีเมล์ โดยให้เตรียมหมายเลขโทรศัพท์มือถือ, โค้ดสั้น และคำสำคัญ ให้พร้อมอยู่เสมอ รายละเอียดในการติดต่อนั้น สามารถที่จะดูได้จากเว็บไซต์ในหน้า "การติดต่อ"

 9. กระบวนการทำงานของการสมัครใช้บริการ

  ในการสมัครใช้บริการ Lalamobi นั้น โปรดสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต หรือโดยการส่ง SMS
  ก) โดยการส่ง SMS หากท่านพบโฆษณาส่งเสริมการขายของ Lalamobi-โปรโมชั่น ในอินเตอร์เน็ตนั้น ท่านสามารถที่จะสมัครโดยการส่ง SMS คำสำคัญที่มีการกำหนดล่วงหน้าของโค้ดสั้นไว้แล้ว
  ข) โดยทาง อินเตอร์เน็ต ท่านสามารถที่จะกรอกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ในหน้าแรกของ Lalamobi.

 10. หลังจากสมัครโดยการส่ง SMS นั้น ขณะที่ลูกค้าของ Lalamobi จะได้รับการข้อความยืนยัน เกี่ยวกับการประสบผลสำเร็จในการลงทะเบียน ขั้นตอนถัดจากนี้ตามลำดับ เป็นดังนี้ จะมีการส่ง url เกี่ยวกับเนื้อหา ขณะที่ลูกค้าของ Lalamobi ที่สมัครผ่านอินเตอร์เน็ตจะได้รับข้อความยืนยัน ซึ่งขั้นแรก พวกเขาจะต้องยืนยัน หลังจากการยืนยันประสบผลสำเร็จแล้ว รายการแรกจะถูกส่งไปยังผู้สมัครใช้บริการ (ทั้งนี้ ข้อความยืนยันไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด)

 11. การยกเลิกการใช้บริการ

  การยกเลิกการใช้บริการของ Lalamobi จะเกิดขึ้นดังที่มีการระบุไว้ในเว็บไซต์เท่านั้น

 12. บริการของ Lalamobi ดูเหมือนจะถูกยกเลิกก็ต่อเมื่อผู้สมัครใช้บริการได้รับข้อความยืนยันโดยทาง SMS ทั้งนี้ ข้อความยืนยันการยกเลิกการใช้บริการจะมีค่าใช้จ่ายไม่เกินค่าใช้จ่ายที่แท้จริงในการส่งข้อความ โดยทาง Lalamobi อาจจะทำการยกเลิกบริการทั้งหมดของทาง Lalamobi ต่อผู้สมัครโดยทันที หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้ (ก) ผู้สมัครไม่ชำระค่าบริการภายในเวลาที่กำหนด ตามที่ระบุในการสมัครใช้บริการทางโทรศัพท์มือถือของผู้สมัคร ต่อผู้ให้บริการ หรือ (ข) Lalamobi (i) มีเหตุที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้สมัครละเมิด หรือได้กระทำการอันเป็นการละเมิด ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของเกมเหล่านี้ หรือ (ii) ได้รับการร้องขออย่างชัดเจนจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้ระงับการให้บริการดังกล่าว หรือ (ค) กฎหมาย, กฎเกณฑ์, คำสั่ง, หรือการกระทำของภาครัฐ ใด ๆ ที่ระบุว่า บริการของ Lalamobi ในส่วนใด ๆ เป็นบางส่วน หรือทั้งหมด ก็ตามนั้น ผิดกฎหมาย หรือใช้ไม่ได้ในทางปฏิบัติ หรือ (ง) ผู้สมัครใช้บริการของ Lalamobi สร้างความเสียหาย หรือส่อว่าจะสร้างความเสียหายต่อความสมบูรณ์ หรือความสามารถในการให้บริการของเครือข่ายของ Lalamobi ด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม

 13. Lalamobi ไม่ต้องรับผิดชอบต่อภาระหนี้สินของผู้สมัคร และ/หรือ บุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากการยุติ หรือการยกเลิก การใช้บริการของ Lalamobi